Adatvédelmi nyilatkozat

Ez a honlap (ez a Honlap/Honlapunk) az Akzo Nobel Coatings Zrt. tulajdonában áll, amely vállalat, annak kapcsolt vállalkozásaival együtt (AkzoNobel, mi), elkötelezett az Ön adatainak védelmét és tiszteletben tartását illetően.

A jelen Adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) határozza meg azokat az alapvető feltételeket, amelyek szerint az Öntől általunk összegyűjtött, illetve az Ön által számunkra megadott adatokat feldolgozzuk. Kérjük, hogy az alábbiak gondos átolvasásával ismerje meg az Ön személyes adataira és azok általunk történő kezelésére vonatkozó szabályainkat és gyakorlatunkat.

Honlapunk használatával Ön hozzájárul adatainak a jelen Szabályzatban foglaltak szerinti gyűjtéséhez és felhasználásához.

A jelen Honlapon keresztül gyűjtött minden személyes adat adatkezelője az AkzoNobel, az adatok feldolgozását a Super 11 Creative Zrt. végzi, majd az adatok visszakerülnek az AkzoNobel részére adatkezelésre. Személyes adatainak elküldésével Ön hozzájárul a személyes adatai Szabályzat szerinti átadásához, tárolásához illetve feldolgozásához.

Vállalatunk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a letscolour.hu honlapon folytatott személyes adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételét kérte, adatvédelmi nyilvántartási számok az alábbiak:

- pályázat lebonyolítása és kiértékelése érdekében történő adatkezelés: NAIH-84797/2017, a pályázók adatainak kezelése: NAIH-96670/2017

Vállalatunk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az AkzoNobel márkáihoz tartozó letscolour.hu, Hammerite Magyarország, Sadolin Magyarország, Dulux CZ, Dulux SK, Dulux Romania, Hammerite CZ, Hammerite SK, Hammerite Romania, Xyladecor CZ, Xyladecor Sk, Sadolin Romania; a duluxpromo.hu és dulux.hu honlapokra és FB oldalak applikációban a hírlevél küldésre feliratozó személyek személyes adatai kezelésének adatvédelmi nyilvántartásba vételét kérte, adatvédelmi nyilvántartási számunk:

hírlevél küldés érdekében történő adatkezelés: NAIH-96719/2016.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A honlap működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

A 16. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Üzemeltetőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Üzemeltető a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadatottnak tekinti.

A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában Üzemeltető a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

MILYEN INFORMÁCIÓKAT GYŰJTHETÜNK BE ÖNTŐL

A következő adatokat gyűjthetjük be Önről és dolgozhatjuk fel: * Olyan információk, amelyeket Ön ad meg, vagy korábban megadott Honlapunkon, beleértve a bármilyen interaktív funkción keresztül megadott adatokat. Ez magában foglalja (többek között, de nem kizárólagosan) a honlapunk használatára való regisztráláskor, a szolgáltatásainkra való feliratkozáskor, konferenciára való regisztráláskor, pályázatok leadásakor, vagy szavazás során, anyagok elküldésekor, vagy további szolgáltatások igénylésekor megadott adatokat, promócióba való benevezéskor is kérhetünk Öntől információkat, vagy ha a Honlapunkkal kapcsolatos valamilyen problémára hívja fel a figyelmünket.

AZ INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA

Az Önnel kapcsolatos információkat a következő módokon használhatjuk fel:

 • Annak biztosítása, hogy Honlapunk tartalmának megjelenítése az Ön és számítógépe szempontjából leghatékonyabb módon történjen.
 • Kapcsolatfelvétel a Honlap Ön által történő használatával kapcsolatos működési és technikai ügyekben.
 • Az Ön által igényelt, vagy olyan információk, termékek vagy szolgáltatások nyújtása, hírlevelek küldése, amelyek véleményünk szerint számot tarthatnak az Ön érdeklődésére, amennyiben Ön hozzájárult az ilyen célból történő kapcsolatfelvételhez.
 • Az Ön és közöttünk létrejött bármilyen szerződésből származó kötelezettségeink teljesítése.
 • pályázatainkról, akcióinkról való értesítésekhez
 • A szolgáltatásunk interaktív funkcióinak Ön által történő igénybevétele, amennyiben Ön azt igényelte.
 • Az Ön értesítése a szolgáltatásainkat érintő változásokról.

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS:

Ha felveszi velünk a kapcsolatot, a levelezésről és annak tartalmáról nyilvántartást vezethetünk.

Kutatási célokra felhasznált kérdőív kitöltését is kérhetjük Öntől, bár ezek kitöltése nem kötelező.

A Honlapunkon tett látogatásaival kapcsolatos adatok, beleértve, nem kizárólagosan, a forgalmi adatokat, helymeghatározási adatokat, webes blogokkal kapcsolatos és egyéb kommunikációs adatokat, amelyek akár saját számlázási céljainkból vagy más célból szükségesek, valamint az Ön által igénybe vett erőforrásokkal kapcsolatos adatokat.

A hírlevélre feliratkozás szükséges feltétele az alábbi adatok kezeléséhez adott hozzájárulás: név, e-mail cím.

Feliratkozó a hozzájárulást a hírlevélre való feliratkozással, neve e-mail címe megadásával, a feliratkozás gombra kattintással, valamint a Honlap szolgáltatásainak igénybe vételével adja meg.

A személyes adatok valódiságáért, pontosságért kizárólag a Feliratkozó tartozik felelősséggel.

A kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai.

Adatkezelés időtartama

A feliratkozás a feliratkozó által történő törlésig szól, azaz a Feliratkozó a „feliratkozás törlése” linkre kattintásával bármikor lemondhatja. Az Üzemeltető a Feliratkozó személyes adatait a feliratkozás lemondása után 48 órán belül törli a rendszeréből. Az Üzemeltető akkor is törli a Feliratkozó személyes adatait a rendszeréből, ha a Feliratkozó nem veszi igénybe a szolgáltatást (nem nyitja ki a hírlevelét 60 napig), illetve, ha a hírlevelet az Üzemeltető által működtetett hírlevélküldő rendszer 3 alkalommal nem tudja eljuttatni a Felhasználónak (pl: spam filter miatt).

A Honlapon való feliratkozása és ezen a Honlapon megadott adatai a nyertes pályázat kihirdetésével, legkésőbb 2018. május 25-el törlésre kerül.

Adatbiztonság

Az Üzemeltető a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtja, és kialakítja a szükséges eljárási szabályokat annak érdekében, hogy a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során biztosítsa.

A Honlap Üzemeltetője és az adatfeldolgozást végző harmadik felek a közöttük aláírt szerződés értelmében felelnek az általuk tárolt adatok biztonságáért.

Adatokmódosítása, törlése, zárolása, illetve tiltakozás az adatkezelés ellen

Adatok módosítása, törlése az info@akzonobel.com címen kezdeményezhető.

Felhasználók személyes adatait akkor is törli az Üzemeltető, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-feltéve, hogy a törlést a törvény nem zárja ki.

Törlés helyett az Üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli az Üzemeltető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.

A Felhasználó bármikor jogosult- a kötelező adatkezelés kivételével- adatai zárolását, az adatkezelés megtiltását kérni az info@akzonobel.com e-mail címre küldött levél útján. Az Üzemeltető az igény teljesítése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el.

Tájékoztatás kérése

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Üzemeltető által a Honlap szolgáltatásaival összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az info@akzonobel.com e-mail címen.

Az Üzemeltető a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik az Üzemeltetőt tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. Az Üzemeltető a megkereső szerv részére- amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte- a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsájtja.

IP-CÍMEK

Az Ön számítógépéről is gyűjthetünk adatokat, beleértve az Ön IP-címét, operációs rendszerének és böngészőjének típusát, rendszer-adminisztrációs célokból, illetve összesített információknak a hirdetőink felé történő jelentése céljából. Ezek felhasználóink böngészési tevékenységére és mintáira vonatkozó statisztikai adatok, és nem teszik lehetővé az egyéni azonosítást.

SÜTIK

Honlapunk sütiket használ, amelyek segítségével megkülönbözteti Önt honlapunk más felhasználóitól. Ez segít a jobb felhasználói élmény biztosításában, és honlapunk fejlesztésében is. A honlapunkon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához.

A süti olyan betűkből és számokból álló kisméretű fájl, amelyeket az Ön böngészőjén vagy számítógépének merevlemezén tárolunk. A sütik olyan információkat tartalmaznak, amelyek az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek át.

A következő fajta sütiket használjuk:

 • Feltétlenül szükséges sütik. Ezek olyan sütik, amelyek honlapunk működéséhez szükségesek. Ilyenek például az olyan sütik, amelyek lehetővé teszik a honlapunk védett területeire való bejelentkezést, webáruház használata esetén a kosár használatát, vagy elektronikus számlázási szolgáltatások használatát.
 • Elemzési célú/teljesítmény sütik. Ezek segítségével tudjuk felismerni és megszámolni a látogatókat, és látjuk, hogy a honlapunkat meglátogatók hogyan mozognak a honlapunkon. Ez segít honlapunk működési módjának javításában, például annak biztosítása révén, hogy a felhasználók könnyen megtalálják, amit keresnek.
 • Funkcionalitási sütik. Ezek a sütik arra szolgálnak, hogy felismerjék Önt, amikor újra felkeresi honlapunkat. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy honlapunk tartalmát az Ön számára személyre szabjuk, Önt név szerint köszöntsük, és emlékezzünk az Ön által alkalmazott beállításokra (például a kiválasztott nyelv vagy régió).
 • Célzási sütik. Ezek a sütik rögzítik a honlapunkon tett látogatását, hogy milyen oldalakat látogatott meg és milyen hivatkozásokra kattintott rá. Ezeket az információkat arra használjuk fel, hogy honlapunkat és a megjelenített hirdetéseket az Ön érdeklődéséhez illeszkedően jelenítsük meg. Ezeket az információkat, hasonló céllal, harmadik féllel is megoszthatjuk.

Az általunk alkalmazott egyes sütikkel és használati céljukkal kapcsolatos további információk az alábbi táblázatban találhatók:

Süti

Név

Cél

További információk

__utma

Google Analytics

Felhasználók és munkamenetek megkülönböztetésére szolgál. A süti a javascript könyvtár végrehajtásakor jön létre, ha nincs létező __utma süti. A süti a Google Analytics felé történő minden egyes adatküldés alkalmával frissül.

Google Analytics Sütik használata honlapokon

Google Analytics Adatvédelmi áttekintés

__utmb

Google Analytics

Új munkamenetek/ látogatások meghatározására szolgál. A süti a javascript könyvtár végrehajtásakor jön létre, ha nincs létező __utmb süti. A süti a Google Analytics felé történő minden egyes adatküldés alkalmával frissül.

Google Analytics Sütik használata honlapokon

Google Analytics Adatvédelmi áttekintés

__utmc

Google Analytics

Nincs használatban a ga.js-ben. Az urchin.js-sel való interoperabilitáshoz. Korábban ez a süti az _utmb sütivel együtt működött, annak meghatározására, hogy a felhasználó új munkamenetben/ látogatásban van-e.

Google Analytics Sütik használata honlapokon

Google Analytics Adatvédelmi áttekintés

__utmz

Google Analytics

Google Analytics Adatvédelmi áttekintés

Google Analytics Sütik használata honlapokon

Google Analytics Adatvédelmi áttekintés

__utmv

Google Analytics

Látogatói szintű egyéni változó adatok tárolására szolgál. Ez a süti akkor jön létre, amikor egy fejlesztő a _setCustomVar módszert használja, látogatói szintű egyéni változóval. Ez a süti a már elavult _setVar módszerhez is használatos volt. A süti a Google Analytics felé történő minden egyes adatküldés alkalmával frissül.

Google Analytics Sütik használata honlapokon

Google Analytics Adatvédelmi áttekintés

message

Facebook

Ez a süti annak megállapítására szolgál, hogy egy felhasználó be van-e jelentkezve vagy sem. A felhasználó státuszának validálására használható tokent tartalmaz.

akzo-dulux

Honlap

Ez a süti a felhasználói albumok (scrap book) állapotának fenntartására szolgál, amikor a felhasználó ki van jelentkezve.

cc_cookie_accept

Süti

Ez a süti annak az állapotnak a tárolására szolgál, hogy a felhasználó elfogadja-e a sütik használatát.

Felhívjuk a figyelmet, hogy harmadik felek (beleértve például hirdetési hálózatokat és olyan külső szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók mint webes forgalomelemzési szolgáltatások) szintén használhatnak sütiket, amelyek nem tartoznak az ellenőrzésünk alá. Ezek a sütik valószínűsíthetően elemzési/teljesítmény sütik, vagy célzási sütik.

A sütik a böngészőnek a minden süti vagy egyes sütik beállításának letiltását lehetővé tévő beállításának aktiválásával blokkolhatók. Ha azonban az összes sütit (beleértve az alapvető sütiket) blokkoló böngésző-beállítást használ, nem biztos, hogy honlapunk minden részéhez hozzáférhet.

Az alapvető sütik kivételével 2 év elteltével minden süti lejár.

BIZTONSÁG

Az Ön által megadott minden információ tárolása biztonságos szervereken történik. Ahol megadtunk (vagy Ön választott) egy olyan jelszót, amely hozzáférést biztosít Honlapunk bizonyos részeihez, Ön felelős ennek a jelszónak a titokban tartásáért. Arra kérjük, hogy ezt a jelszót ne ossza meg senkivel. Az ezen a honlapon keresztül gyűjtött személyes adatok biztonságos átadását, tárolását és feldolgozását közhasználatú, szokásos technikai megoldások biztosítják. Az interneten keresztül történő információ-átvitel sajnos nem teljesen biztonságos. Annak ellenére, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében, nem tudjuk garantálni a Honlapunkra továbbított adatainak biztonságát; minden adatátvitel az Ön saját kockázatára történik. Az adatok kézhezvétele után szigorú eljárásokat és biztonsági funkciókat alkalmazunk az illetéktelen hozzáférés megakadályozásának megkísérlése érdekében.

AZ ÖN ADATAINAK KÖZLÉSE

Személyes információit vállalatcsoportunk bármelyik tagjával közölhetjük, ami leányvállalatainkat, anyavállalatunkat és annak leányvállalatait jelenti.

Személyes információit közvetlenül vagy közvetetten közölhetjük harmadik féllel:

 • Amennyiben harmadik felet veszünk igénybe Honlapunk fejlesztéséhez és/vagy annak karbantartáshoz és/vagy hirdetési/marketing és/vagy harmadik féltől hosztolási vagy egyéb műszaki szolgáltatásokat veszünk igénybe.
 • Ha bármilyen jogi kötelezettség teljesítése, vagy Használati feltételeink letscolour.hu és más megállapodások érvényesítése vagy alkalmazása érdekében, illetve saját, ügyfeleink vagy mások jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme érdekében kötelesek vagyunk az Ön személyes adatait közölni vagy megosztani. Ez magában foglalja a más vállalatokkal és szervezetekkel az adathalászat elleni védelem és a hitelkockázat csökkentése céljából folytatott információcserét.

Jelen Honlapon megadott adatait a megjelölt harmadik személy adatfeldolgozó részére is közöljük.

AZ ÖN JOGAI

Ön személyes adatait csak az Ön hozzájárulása esetén dolgozzuk fel marketing célokból, melyről előzetesen tájékoztatjuk és kérjük előzetes hozzájárulását. Tájékoztatjuk arról (adatainak begyűjtése előtt), ha adatait ilyen célokra szándékozzuk felhasználni, vagy harmadik féllel ilyen célokból közölni szándékozzuk, minden esetben, a honlapunk Ön általi használati körén túl.

Ön jogait az alábbi úton érvényesítheti:

1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy

2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az AkzoNobel jogosult kártérítés érvényesítésére. Az AkzoNobel ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

MÁS HONLAPOK (HARMADIK FELEK)

Honlapunk időnként partnerhálózataink, hirdetőink és kapcsolt vállalkozások honlapjaira mutató illetve azoktól hozzánk mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Amennyiben Ön az ezen honlapok bármelyikére mutató hivatkozást követ, felhívjuk szíves figyelmét, hogy ezek a honlapok saját adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek, és semmilyen felelősséget nem vállalunk ezeket a szabályzatokat illetően. Kérjük, hogy mielőtt bármilyen személyes adatot bocsát ezeknek a honlapoknak a rendelkezésére, ellenőrizze azok adatvédelmi szabályzatát.

TÁJÉKOZÓDÁS, RENDELKEZÉS AZ ADATOKKAL

A jelen Adatvédelmi szabályzat alapján Önnek jogában áll megismernie, hogy vannak-e a birtokunkban Önre vonatkozó információk, és ha igen, jogában áll ezekhez az információkhoz hozzáférni, és amennyiben azok pontatlanok, kérni azok helyesbítését. Ezen felül jogában áll személyes adatait töröltetni vagy letiltani, ha azok bármilyen jellegű feldolgozása a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében jogsértő vagy ha Ön azok felhasználáshoz való hozzájárulását visszavonja.

ADATMEGŐRZÉS IDŐTARTAMA

Az ezen a Honlapon keresztül megszerzett adatokat általánosságban határozatlan ideig őrizzük azzal a korlátozással, hogy a Feliratkozó, felhasználó bármikor kérheti adatai törlését, illetve mi magunk is töröljük adatait, ha a gyűjtési cél megvalósult, de nem őrizzük meg a törvény által előírtnál hosszabb ideig.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATUNK VÁLTOZÁSA

Jelen Adatvédelmi Szabályzat hatályba lépésének ideje: 2017.03.01.

Az adatvédelmi szabályzatunkat illetően a jövőben eszközölt változtatásokat ezen az oldalon közzétesszük, illetve adott esetben e-mailben értesítést küldünk.

KAPCSOLAT

A jelen adatvédelmi szabályzattal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket és kéréseket szívesen fogadjuk a következő címen: info@akzonobel.com

Az Akzo Nobel Coatings Zrt. Magyarországon Cg.01-10-047013 cégjegyzékszámon bejegyzett vállalat, székhelyének címe: 1134 Budapest, Váci út 45/C.