Pályázati szabályzat

Pályázati kiírás, részvételi
és szavazási szabályzat

A Let’s Colour Településszépítő Egyesület, a 2011. óta minden évben megszervezett magyarországi Let’s Colour Projekt folytatásaként 2017-ben ismét kiírja közösségi pályázatát.

Magyarország területén élő bármely közösség pályázhat, aki a környezetében lévő elszürkült, leromlott, vagy csak egy-szerűen színtelen közösségi térben található beltéri falfelületet szeretné színekkel újravarázsolni. Közösségnek minősül minden magyarországi székhellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, társadalmi, civil szervezet, önkormányzat, intézmény, magánszemély(ek) vagy magánszemélyek által létrehozott ad hoc csoportosu-lás (különösen, de nem kizárólagosan: társasházi közösségek, lakóközösségek, polgári jogi társaságok, szomszédok, baráti közösségek) függetlenül jogi státusuktól.

A pályázatból – jogi státusától függetlenül – ki van zárva minden olyan közösség, amelynek elsődleges célja profitorien-tált, üzletszerű gazdasági tevékenység, továbbá nem pályázhat olyan közösség, magánszemély, amely elsődlegesen poli-tikai tevékenységet folytat, vagy olyan közösség, amely a közvélekedés szerint elsődlegesen politikai tevékenységet folytató szervezettel áll kapcsolatban. Közösségi térben található felületnek számít minden olyan szilárd burkolatú építmény, amely az adott település, településrész, kerület stb. olyan részén helyezkedik el, vagy olyan funkciót tölt be, amely alapján a helyi közérdeklő-désben számottevőnek minősül, illetve helyi szinten relatíve sokan látják/használják.

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbb helyszínen tudjunk színt vinni a közösségek életébe, a pályázaton nem indul-hatnak azok a közösségek, amelyek az előző évek bármely pályázatán nyertesek voltak (ide értve a különdíjas, vígaszdí-jas és egyéb támogatott festéseket), illetve nem nyújtható be pályázat arra az építményre (vagy az épülettel szerves egységet képező építményre), amely az előző évek nyertes pályázatain (ide értve a különdíjas, vígaszdíjas és egyéb támogatott festéseket) érintett volt.

A Let’s Colour pályázatra kizárólag festeni kívánt beltéri falfelületekkel lehet pályázni, a festésre kerülő minta, design, grafika megtervezése része a nyereménynek.

A pályázók 2 (kettő), egymástól teljesen független kategóriába sorolva versengenek a szavazatokért. A kategóriákat az egyes települések lélekszáma alapján határozzuk meg, az alábbiak szerint:

I. kategória: legfeljebb 10.000 lakosú települések

II. kategória: 10.000 lakos feletti települések.

Az egyes települések lélekszámát a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) által kiadott, 2015 januárjában publikált “A Magyar Köztársaság helységnévkönyve” c. kiadványában szereplő lélekszámok alapján soroljuk kategóriákba, ettől semmiféle eltérés nem engedélyezett, akkor sem, ha a KSH adatai esetleg eltérnek a jelenlegi valós adatoktól.

Az egyes kategóriák pályázói tehát egymástól függetlenül, a saját kategóriájuk többi pályázójával versengenek.

A szavazás eredményeként mindkét kategóriában az első 3 (három) pályázat (kategóriánként az első három legtöbb szavazatot kapott pályázat) kerül a döntőbe. A szavazás célja tehát kizárólag a döntőbe történő bejutás. A döntőbe jutott, kategóriánkénti 3-3 pályázat közül egy szakmai zsűri választja ki a kategóriánkénti 1-1 nyertest. Az értékelés során a zsűri nem veszi figyelembe a szavazás során elért helyezéseket, a döntőbe jutott pályázatok tehát már ismét egyenlő eséllyel indulnak a nyereményért.

 • a pályázati kiírásnak megfelelő közösségi térben található beltéri felületet,
 • a pályázatra benyújtott felület festéséhez szükséges minden engedélyt (legyen az tulajdonosi hozzájárulás, vagy ha szükséges önkormányzati, építési engedélyek) - az engedélyek beszerzése nyertes pályázatok esetén szükséges, a pályázat feltöltésének nem előfeltétele,
 • a műszaki követelményekben leírt, festésre előkészített állapotú felületet, a megadott határidők betartásával,
 • a közösséget, amely majd elvégzi a festési munkálatokat (minimum 25 fő folyamatos részvétele kötelező egy teljes napon keresztül),
 • a festéshez szükséges festőeszközöket (pl. takarófólia, vödrök, ecsetek, hengerek, létrák, munkaruha, stb.).

A festésre történő előkészítés és a szakszerű felmérés érdekében javasoljuk, hogy a pályázók saját közösségükben kér-jenek fel gyakorlott, szakképzett festő szakembert, aki hasznos tanácsokkal látja el a pályázókat már a pályázatra való felkészülés során. A szakavatott festő segítséget nyújthat a festésre történő előkészítéssel kapcsolatos munkálatok elő-zetes felmérésében, azok költségeinek, erőforrásainak becslésében. Érdemes előre gondolkodni, hiszen amennyiben egy pályázat nyertes lesz, úgy az előkészítési munkálatokat a pályázóknak kötelezően el kell végezniük az előírt határidő-ig.

 • a szavazatok gyűjtéséhez, és a pályázók saját pályázatának népszerűsítéséhez szükséges sablonok (sajtóközle-mény, szórólap, plakát, Facebook borítókép), melyek a pályázat feltöltése után a weboldalon elérhetőek és letölthetőek,
 • a nyertesek számára a festéshez szükséges mennyiségű beltéri falfesték és mélyalapozó,
 • a nyertesek számára a felületre festendő grafikai tervek (a nyertes pályázók számára a helyszíni felmérést és a helyi igények egyeztetését követően 3 féle vizuális tervet biztosítunk, amelyből együtt választjuk ki a végleges változatot),
 • a nyertesek számára a festésre történő előkészítéshez szükséges szaktanácsadás helyszíni felmérés szerint,
 • a festékek eljuttatása (szállítás) a festés helyszínére,
 • a festés teljes helyszíni koordinálása.

 • A pályázatra kizárólag beltéri falfelülettel lehet benevezni.
 • A pályázat keretében lefestendő összfelület nem haladhatja meg a 800 négyzetmétert.
 • A pályázatra benyújtott felületeknek hozzá nem értő (nem tanult festő), 18 év feletti emberek számára, min-den különösebb felkészültség és szakmai tudás nélkül is lefesthetőnek kell lennie. A jellemzően legmagasabb falfelület, amely teleszkópos festőhengerrel, speciális védőfelszerelés és kiegészítő felszerelések nélkül még elérhető, 4 méter magas. Így tehát nem versenyezhet olyan felület, amelynek lefestéséhez különleges szaktu-dás (pl. ipari alpinisták), vagy speciális kiegészítő eszközök (pl. állványzat) szükségesek, kivéve abban az eset-ben, ha az esetlegesen szükséges állványzatot, védőfelszerelést és a munkavédelmi felügyelőt is a pályázó biz-tosítja.
 • A felületnek festésre előkészített állapotban kell lennie az előre meghatározott időpontra (nyertes pályázók felületeinek helyszíni felmérését és a teendők egyeztetését követő 45 napon belül!)
 • A pályázatban nem vehet részt műemlék épület, vagy bármely más védettség alatt álló épület vagy építmény.

A pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben megnyerik a pályázatot, úgy a szervezők által készített dokumentáci-ós és/vagy reklám jellegű fénykép- és videófelvételek készítését lehetővé teszik, külön ellenszolgáltatás nélkül. A hozzá-járulás kiterjed a fényképek és videófelvételek területi és időbeli korlátok nélküli felhasználására.

A nyertes pályázókkal a pályázat kiírója szerződést köt, amelyben a pályázó kötelezettséget vállal a festésre történő előkészítési munkálatok határidőre történő elvégzésére, a festéshez szükséges engedélyek maradéktalan beszerzésére, valamint arra, hogy a pályázat nyereményeként kifestett felületek legalább 2 naptári évig érintetlenek maradnak, azokat átfesteni nem fogják. Amennyiben a nyertes pályázó nem tesz eleget a szerződéskötési kötelezettségének, úgy kizárható a nyertesek köréből, és a nyeremény a versenyben utána következő pályázóra száll.

A 2017-es Let’s Colour Magyarország pályázat győztese az a pályázat, amelyet az internetes szavazáson, az adott kategó-riában a szavazási időszak ideje alatt az első 3 legtöbb szavazatot gyűjtött pályázat közül a zsűri nyertesnek választ.

Az öttagú szakmai zsűri a szavazás lezárását követő napon értékeli a kategóriánkénti első 3 helyezett pályázatot. A pályá-zatok értékelésének fő szempontjai:

 • a pályázati anyag (leírás, fotók, videók) minősége, részletessége, meggyőző ereje,
 • a megvalósíthatóság (megfelel-e a pályázat a technikai követelményeknek, kivitelezhető-e a festés önkéntesek bevonásával),
 • a közösségre gyakorolt hatás (milyen mértékű változást hozhat a festés a helyi közösség életében, mekkora a közösség, amely rendszeresen találkozik az érintett felülettel).

A zsűri tagjai: Mátrai Lilla (elnök, Let’s Colour Településszépítő Egyesület), Orbán László (marketing igazgató, Akzo Nobel Coatings Zrt.), Hegedüs Babett (designer, Color Brigade művészcsoport), Dr Tari Gábor (egyetemi docens, színterve-ző, a BME Színdinamikai Műhely művészeti vezetője), Szentgyörgyi Kata (blogger, akicsihaz.hu).

Az online szavazás alapján döntőbe jutott, de a zsűri által nyertesnek nem választott 2-2 pályázó automatikusan vigasz-díjban részesül.

A vigaszdíj pályázónként 50 liter készre kevert színes beltéri Dulux falfesték (amely az Akzo Nobel által a pályázók szá-mára felajánlott színpalettából választható ki).

A vigaszdíj nyerteseivel a fődíjas pályázókhoz hasonlóan szerződést kötünk, a vigaszdíj felhasználásáról fotódokumentációt kérünk.

A pályázatok feltöltési időszakát követően a pályázatokra 3 héten keresztül az interneten keresztül lehet szavazni, a www.letscolour.hu weboldalon történő regisztrációt követően.

A szavazáshoz regisztrálni kell, amelyet a feltöltési időszaktól kezdve meg lehet tenni, de szavazni kizárólag a szavazási időszakban lehet. Az elmúlt évek szavazásai során történt regisztrációk nem aktívak.

A regisztrációnál a kért adatok megadása kötelező, azok hitelességét a pályázat kiírójának joga van ellenőrizni. A regisztráló felhasználónak saját email címmel és mobiltelefon-számmal kell rendelkeznie. A regisztráció aktiválásához a regiszt-rációs során megadott email címre egy aktiváló kódot küldünk, amelyet a regisztráció során megadott mobiltelefon-számról SMS-ben el kell küldeni a +36-30/3444-670-es alapdíjas telefonszámra. A sikeres azonosítást követően a rend-szer visszaigazoló email-t küld a felhasználónak, és a regisztráció élessé válik. Az SMS-ben elküldött aktiváló kódra nem küldünk SMS-ben válaszüzenetet.

A regisztrált felhasználók a szavazási időszak során 1 naptári napon belül összesen 1 szavazatot adhatnak le a webolda-lon, az általuk tetszőlegesen kiválasztott pályázatra. A szavazási időszak kezdetétől fogva a szavazatszámok a weboldalon a pályázatok mellett folyamatosan láthatóak, egészen május 19-én 24:00-ig. A szavazási időszak utolsó két napján a sza-vazatok nem lesznek láthatóak, egészen az eredményhirdetésig.

Amennyiben a pályázat kiírója a szavazással kapcsolatos bármilyen visszaélést, csalási kísérletet, vagy informatikai jellegű manipulációs kísérletet észlel, úgy minden előzetes figyelmeztetés nélkül jogában áll a gyanús szavazók kizárása, regisztrációinak törlése, valamint extrém esetben a manipulált pályázatok kizárása is.

A pályázatok feltöltési ideje: 2017. március 27. 0:00-tól – április 30. 24:00-ig. (a megadott határidőn belül bármikor feltölthetőek a pályázatok, a beérkezés sorrendje nem számít).

Szavazási időszak: 2017. május 1. 0:00-tól – május 21. 24:00-ig.

Eredményhirdetés: 2017. május 22. 16:00 (a Let’s Colour Magyarország Facebook oldalán és weboldalán)

Nyertes pályázatok megvalósítása: legkésőbb 2017. augusztus 15-ig.

A pályázat feltöltése a www.letscolour.hu weboldal “Pályázat feltöltése” menüpontján keresztül lehetséges. A feltöltő-nek kötelezően meg kell adnia minden kért adatot. A pályázók személyes adatait és elérhetőségét a weboldal látogatói nem fogják látni, azokra szükség esetén a személyes kapcsolatfelvételhez van szükség.

A pályázat feltöltése során a pályázat szöveges leírása (ajánlott legalább 10 mondat, melyben érdemes bemutatni a közösséget és a festeni kívánt épületet/falfelületet, és azt, miért szeretnék az adott festést megvalósítani, milyen hatást várnak a festéstől) mellett kötelező legalább 5 db fotó feltöltése a festeni kívánt felületekről, valamint lehetőség van videó feltöltésére is, amely nem kötelező, de feltétlenül ajánlott (különösen azért, mert a szavazók és zsűri is általában a videókból tudja leginkább megismerni a pályázó közösséget). A pályázati videót először a Youtube-ra (www.youtube.com) kell feltölteni az ott szükséges regisztrációs eljárás szerint, majd a pályázat feltöltésénél ennek a videónak a linkjét kell bemásolni a szükséges helyre.

Mivel az internetes szavazás alapvetően szimpátia alapján történik, fontos, hogy a pályázati anyag minél részletesebb és látványosabb legyen, hiszen a szavazók (és döntőbe jutott pályázat esetében a zsűri is) ezen szöveges és vizuális infor-mációk alapján fogják meghozni a döntésüket. Éppen ezért javasoljuk, hogy a pályázathoz megfelelő minőségű fotókat, és lehetőség szerint, videót is készítsenek a pályázók, amelyben elmondják, miért érdemes rájuk szavazni, mit szeretné-nek elérni, milyen hatást várnak a festéstől a közösség életében, kik a közösség tagjai és mi az a felület, amelyet szeretnének színessé varázsolni a pályázat megnyerésével.

A pályázat feltöltője a feltöltés során egyben saját magát is regisztrálja az oldalon. A regisztráció során megadott beje-lentkezési azonosítóval és jelszóval belépve a továbbiakban hozzáférést kap egy külön oldalhoz is, ahol a saját pályázatá-nak népszerűsítéséhez szükséges eszközöket érhet el, tölthet le (sajtóközlemény, poszter, szórólap, Facebook profil-kép). Ezen eszközökkel segítséget nyújtunk ahhoz, hogy a pályázók minél több szimpatizánst, potenciális szavazót szerez-zenek a saját pályázatukhoz. Az elemek testre szabhatóak, majd a letöltést követően szabadon nyomtathatóak és ter-jeszthetőek.

A pályázatok sikeres feltöltését követően ellenőrizzük az adatokat, és amennyiben jóváhagyásra kerülnek, a feltöltéstől számított 48 órán belül kikerülnek a weboldal “pályázatok” menüpontja alá. Amennyiben hiánypótlásra, pontosításra van szükség, úgy a megadott adatok alapján felvesszük a kapcsolatot a pályázóval. A feltöltött, és az oldalra kikerült pá-lyázatok tartalma később már nem módosítható.A pályázat tartalmáért kizárólag a pályázó, a feltöltő felelős, a Let’s Colo-urt nem terheli felelősség a feltöltött pályázatok tartalmáért.

A feltöltött pályázatokat a feltöltés sorrendjében dolgozzuk fel. A szavazás megkezdésének időpontjában minden feltöltött és jóváhagyott pályázat látható lesz a weboldalon. A pályázat feltöltője tudomásul veszi, hogy nyertessége esetén a festés megvalósítása érdeklében a kiíróval szerződést kell kötnie.

A Kiíró, illetve az Akzo Nobel Coatings Zrt. minden olyan személyes adatot, mely a weboldalak használata során tudomá-sára jut, a személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint és a Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezései szerint kezel.

A Kiíró, illetve az Akzo Nobel Coatings Zrt. tiszteletben tartja és védi azon ügyfelek, érdeklődők magántermészetű adata-it, akik jelen weboldalon keresztül kapcsolatba kerülnek vele. Általánosságban adott a lehetőség, hogy a Let’s Colour internetes oldalon bárki anélkül böngésszen, hogy előtte személyes információkat kellene megadnia. Vannak azonban olyan szolgáltatások, melyek igénybe vételéhez információra van szükség Önről. Ilyen szolgáltatások például a pályáza-tok, információ kérések, igény bejelentések, hírlevél, vagy a vélemény aloldal, szavazás leadása. Mindezek mellett a Let’s Colour oldalon szervezett nyereményjátékok, kérdőívek során bővebb információra is szükségünk van Öntől, mely egyrészt statisztikai célokat szolgál, másrészt pedig az adatgyűjtést célozza. Az Ön által megadott személyes adatokat (név, e-mail cím, cím, mobiltelefonszám) további pályázati lehetőségekről való tájékoztatás és hírlevél küldés érdekében az Ön informálására használjuk fel, míg bizonyos adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak. Amennyiben Ön a web-oldalon keresztül hírlevélre, fórumra regisztrál, kitölti kapcsolat-felvételi adatlapunkat, képeslapot küld vagy részt vesz regisztrációhoz kötött játékainkban, pályázatokon, automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy adatait a fenti célokra felhasz-náljuk.

Amennyiben Ön személyes adatait megadja, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azokat a Kiíró, illetve az Akzo Nobel Coatings Zrt. – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa – és kezelje.

Az adatok a Pályázat lezárultakor az önkéntesen megadott e-mail címek kivételével törlésre kerülnek. Az e-mail címeket a Kiíró, illetve az Akzo Nobel Coatings Zrt. a

Pályázat lezárulta után hírlevél küldés céljából továbbra is kezelni jogosult a hírlevélről történő lejelentkezés napjáig.

Jelen honlapon való adatkezelésre is irányadó a külön megjelenő és megnyitandó Adatvédelmi szabályzat.

A Pályázó feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyerés esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Pályázat Kiírója nyilvánosságra hozza. A Kiíró csak a nyertes Pályázók esetében hozza ezen adatokat nyilvánosságra.

A Pályázó a Pályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy neve megjelenjen a Pályázat promóciójával ösz-szefüggésben, melyért semmilyen külön költségtérítés, jogdíj nem illeti meg a játék időtartama alatt, vagy a későbbiek folyamán.

A Kiíró nem ajánlja a Pályázatban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím, vagy telefonszám megadá-sával. Amennyiben a Pályázó nem saját maga által regisztrált e-mail címet, vagy nem saját maga által használt telefonszá-mot vesz igénybe, a Pályázat kezdete előtt a jogosult hozzájárulását kérni köteles, a Kiíró ezen hozzájárulás igazolására a Pályázat bármely szakaszában, de azt követően is a Pályázót felhívni jogosult. A Pályázattal kapcsolatos, e-mail postafiók és telefonszám használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Kiíró mindennemű felelősségét kizárja.

A Pályázó a Pályázat benyújtásával kijelenti, hogy

 • rendelkezik a Pályázat kapcsán benyújtott szellemi alkotás nyilvános megjelentetéséhez szükséges engedéllyel és hozzájárulással, így a Pályázat nem sérti harmadik személy/személyekhez fűződő jogait,
 • a Pályázat saját szellemi terméke, így a Pályázatban történő részvétel nem sérti harmadik személy(ek) szerzői jogait, harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Pályázat benyújtását és közzétételét akadályozná, korlátozná vagy kizárná,
 • amennyiben a Pályázat nem a Pályázó saját szellemi terméke, a szerző a Pályázatra történő jelentkezéshez és a Pályázat nyilvánosságra hozatalához hozzájárult és ezzel az írásbeli hozzájárulással a Pályázó rendelkezik.

A Pályázó a Pályázat benyújtásával nyilatkozik arról is, hogy a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 16. §. (4) bekezdésében foglaltak szerint a Pályázat után díjazásra igényt nem tart, a Pályázatot az Akzo Nobel Coatings Zrt. és a Kiíró promóciós, reklám-, továbbá bármely egyéb célra bármilyen formában, bármilyen platformon, bármely – így különösen időbeli, technikai, módbeli és területi – korlátozás nélkül, nem kizárólagosan felhasználhatja minden további térítés, jogdíj fizetése nélkül. A Pályázó köteles az épület, építmény tulajdonosának hozzájárulását is beszerezni annak érdekében, hogy a Kiíró és/vagy Akzo Nobel Coatings Zrt. az épületről/építményről készült felvételt bárhol közzétegye, reklámként felhasználja minden további jogdíj illetve szerzői személyhez fűződő jog érvényesítése nélkül.

A Pályázó a Pályázat beküldésével a Pályázaton fennálló szerzői jogait korlátlanul és nem kizárólagosan átruházza a Kiíróra. A Pályázat Pályázó általi benyújtása a jogátruházás kifejezésének minősül.

A Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személy a Pályá-zattal kapcsolatban bármilyen igénnyel lép fel, az ezzel kapcsolatos felelősséget teljes egészében vállalja, e körben a Pályázó a Kiírót mentesíteni köteles. E körben köteles a Kiíró helyett helytállni, továbbá köteles a szükséges és lényeges információt és támogatást az érintett fél részére megadni.

A Kiíró és szervezők fenntartják a jogot arra, hogy a nem megfelelő esztétikai tartalommal bíró, a Kiíró illetőleg az Akzo Nobel Coatings ZRt, továbbá az általuk képviselt márkák (brand-ek) jó hírnevét sértő, vagy bármely más hasonló okból kifogásolható (így különösen mások személyhez fűződő vagy szerzői jogait sértő, pornográf, vulgáris vagy a jó erkölcsöt sértő tartalmú, stb.) Pályázatokat a Pályázat bármely szakaszában kizárja. Az ily módon érvénytelenített Pályázatok nye-résre kifejezetten nem jogosítanak.

A Pályázat hiányossága/hibája miatt felmerült károkkal kapcsolatban a Kiíró és/vagy szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

A Pályázatban nem vehetnek részt a Kiíró, valamint az Akzo Nobel Coatings ZRt és/vagy a szervezők alkalmazottai, és e személyek Ptk. szerint meghatározott közeli hozzátartozói.

A pályázat feltöltése: a letscolour.hu oldalon keresztül, szöveg és legalább 5 db fotó, valamint videó (nem kötelező, de ajánlott) fel-töltésével, a szükséges adatok megadásával 2017. április 30. éjfélig.

A szavazás: szavazni regisztrált felhasználóként lehet a letscolour.hu weboldalon keresztül 2017. május 1. 0:00-tól – május 21. 24:00-ig, az eddigi évek regisztrációi nem érvényesek, # a szavazási időszak alatt naponta összesen 1 db szavazat adható le.

A nyertes: az online szavazás eredményeként a kategóriák 3-3 legtöbb szavazatot kapott pályázata döntőbe ke-rül, a döntőbe került, kategóriánként 3 pályázatot a zsűri értékeli, a kategóriánkénti 1-1 nyertes pályázat az értékelés alapján kerül ki. A döntőbe került, de nem fődíjas pályázatok automatikusan vigaszdíjban részesülnek.

Amennyiben a pályázati kiírással, a feltételekkel, szabályokkal kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, vagy a re-gisztrációval, pályázati feltöltéssel kapcsolatos technikai probléma adódik, a letscolour.hu weboldal “Kapcsolat” menü-pontján keresztül bárki küldhet üzenetet a szervezőknek. A kérdésekre a beérkezés sorrendjében, a lehető legrövi-debb határidőn belül válaszolunk.

Pályázati kiírás letöltése

Ha szükséges, itt letöltheti a teljes pályázati szabályzatot pdf formátumban.

Kérdések, kapcsolat

Amennyiben a pályázati kiírással, a feltételekkel, szabályokkal kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, vagy a regisztrációval, pályázati feltöltéssel kapcsolatos technikai probléma adódik, a letscolour.hu weboldal "Kapcsolat" menüpontján keresztül bárki küldhet üzenetet a szervezőknek. A kérdésekre a beérkezés sorrendjében, a lehető legrövidebb határidőn belül válaszolunk.